Serveis

Estudi Técnic SR en Roses, Girona ofrece soluciones y asistencia técnica en el campo de la topografía

La representació exacta de la realitat física que ens envolta és una necessitat a l'hora de desenvolupar qualsevol mena de projecte. La topografia clàssica és l'eina que permet, amb la precisió adequada, plasmar sobre un plànol la forma de la superfície i la situació de cada element que compon l'àmbit sobre el qual hem d'actuar, facilitant-nos una base solida i real sobre la qual treballar.

La utilització d'instruments com l'Estació Total o el GPS, permet obtenir, de forma ràpida i precisa, les dades necessàries per a la confecció del plànol topogràfic. Per mitjà dels satèl·lits, en el cas del GPS, o de la informació obtinguda de la lectura d'angles i distàncies de l'Estació Total, s'extreuen les coordenades X, Y i Z de cada punt agafat sobre el terreny. En funció de les necessitats de cada projecte o actuació, s'agafa la quantitat necessària de punts per a obtenir la precisió i la definició demanada. A partir d'aquests punts, amb programes informàtics específics es dibuixa el model digital del terreny i la geometria dels elements que hi figuren.

Levantamientos taquimétricos en Estudi Tecnic SR

REALITZEM:

 • Aixecament taquimètric de solars i parcel·les per a la redacció de projectes constructius (habitatges unifamiliars i plurifamiliars).
 • Aixecament taquimètric de terreny en zones urbanes i/o rústiques per a la redacció de projectes d'ordenació urbanística.
 • Aixecament de l'estat actual d'obres: As-built, certificacions, comprovació de la geometria de l'obra.
 • Aixecament planimètric de solars i parcel·les per a la determinació de la superfície.
 • Aixecament taquimètric per al càlcul dels moviments de terres en obres.

Per què necessito un aixecament taquimètric?

Perquè representa i quantifica exactament l'element objecte del meu projecte. Si vull comprar un terreny sabré quant mesura i on està situat; si vull construir una casa, tindré tota la informació, és a dir, on situar-la, les dimensions que podrà tenir, quants metres cúbics de terres hauré d'excavar, podré replantejar les obres de forma exacta i ràpida, estalviant temps i diners; i si vull vendre un terreny, el comprador sabrà exactament el que està comprant sense sorpreses ni malentesos.

El replanteig és el procediment invers de l'aixecament topogràfic, és la representació sobre el terreny d'allò que està en el plànol. Permet situar exactament el projecte dins l'àmbit d'actuació.

La nostra intervenció dins l'obra no es limita només al replanteig pròpiament dit, que és una part fonamental de la feina, sinó que, en funció del tipus d'obra, es fan cubicatges de terres, aixecaments periòdics de l'estat actual de l'obra per comprovar les partides executades, as-built de final d'obra i qualsevol tipus d'actuació relativa al control geomètric de l'obra.

REALITZEM:

Seguiment del projecte des del començament fins al final. Realitzant tots els processos que puguin haver-hi:

 • Aixecament inicial de l'àmbit d'actuació.
 • Encaix i replanteig del projecte.
 • Càlcul de volums de terres.
 • Quantificació de les partides executades.
 • Modificacions de traçats.
 • "As-built" final.

Treballs realitzats més destacats: la urbanització "Les Esplànes" a Llança, la urbanització "Els Pedregals" a Berga, la urbanització del PGA Golf de Caldes de Malavella, edifici "Ca l'Anita" a Roses, edifici "Casa Mallol" a Roses, el Centre d'Acollida Turística de Berga, el Centre d'Acollida Turística de Palafrugell, 112 habitatges al sector "Mas Balmanya" a Sant Feliu de Guixols, edifici de 94 habitatges a Roses, nau industrial de 7.500 m² al polígon industrial de Vilamalla, nau industrial "Concerto II" de 10.000 m² a Sant Feliu de Buixalleu.

Com qualsevol projecte en terra ferma, quan es fa una actuació dins de l'aigua, s'ha de conèixer l'àmbit on s'ha de treballar. La batimetria ens permet determinar amb precisió la profunditat existent dins de l'aigua i els obstacles que hi ha al fons, sigui en pantans, llacs, rius o mars.

En funció de la complexitat del projecte o de l'estudi que s'ha de dur a terme, es fan servir sondes mono feix o multi feix.

La sonda mono feix és sincronitzada amb un sistema de georeferenciació com pot ser un GPS muntat sobre una embarcació o una Estació Total situada a terra, i ens proporciona les coordenades d'un punt en el fons de l'aigua. En canvi, la sonda multi feix utilitza el mateix sistema de georeferenciació però ens dóna les coordenades d'una multitud de punts. Es pot dir, simplificant, que la diferència entre els dos sistemes és la mateixa que hi ha entre una Estació Total i un Escaner 3D. Generalment per fer batimetries de petita extensió i poca profunditat el sistema més utilitzat és la sonda mono feix, per les reduïdes dimensions i adaptabilitat a models d'embarcació petites. D'altra banda, si el que es pretén és determinar amb exactitud la posició dels blocs d'una escullera o fer la batimetria de grans extensions, resulta més adient utilitzar l'eco sonda multi feix, donat que amb una passada permet "escombrar" una superfície igual a set vegades la profunditat i ens definirà amb precisió el contorn dels elements que hi ha al fons.

Servicios de Batimetría en Estudi Tecnic SR

REALITZEM:

 • Batimetries amb sondes mono feix i multi feix.
 • Suport a batimetries. Aixecament topogràfic a terra i zones de transició fins a una profunditat de 1/1,50 m.

La tecnologia amb làser escàner permet obtenir mesures en tres dimensions tant en interiors com en exteriors. Amb la captura de quasi un milió de punts per segon i un error de +/- 2 mm, el làser escàner és l'eina ideal per a fer aixecaments de l'estat actual de qualsevol tipologia d'edificis, patrimoni històric i lloc públic, amb una precisió i detall impressionant.

La capacitat d'associar a cada punt el píxel de les fotos que realitza durant l'escaneig, permet obtenir, a més de tots els plànols convencionals de planta, alçats i seccions, models 3D fotorealístics i ortofotos de l'objecte escanejat.

REALITZEM

Aixecaments amb làser escàner de la marca FARO Focus 3D, tant en interiors com en exteriors.

Qualsevol mena de rehabilitació necessita una base fiable i precisa sobre la qual treballar. D'això la importància de representar amb exactitud l'estat actual de l'objecte sobre el qual hem d'actuar.

La precisió amb la qual s'ha de reflectir la realitat depèn de l'actuació que s'ha de dur a terme. A vegades amb una cinta mètrica obtenim un resultat prou satisfactori per a poder desenvolupar el nostre treball i, en canvi, hi ha ocasions on hem de fer servir altres mètodes com el làser escàner 3D o la fotogrametria arquitectònica, per tal de representar elements amb formes geomètriques particulars i obtenir detalls amb precisions inferiors al centímetre.

REALITZEM:

Aixecament de l'estat actual d'interiors i exteriors de qualsevol tipus d'edificació, façanes, elements i detalls arquitectònics particulars.

Atenent les necessitats i les peticions del client, la precisió del detall de l'aixecament va des de la clàssica confecció de plànols de planta, alçats i seccions, fins a la representació fotorealistica de l'objecte en 3D.

Estudi Tecnic SR servicios de levantamiento del estado actual de interiores y exteriores